Nederlands
English
Deutsch
Français
Switch van taal:
Nederlands
English
Deutch
Français

Flexibele inzamelroutes

Efficiënt uw inzamelvoertuigen inzetten

Kenmerken van flexibele inzamelroutes

Middelen
Sturing
Reductie

Middelen

De vulgraad geeft raad

Voor efficiënte afvalinzameling is het van belang om te weten hoe vol de ondergrondse containers zitten. In de praktijk blijkt namelijk dat containers gemiddeld halfvol zijn tijdens het legen. Zonde, want u bespaart tijd, middelen en belast het milieu minder als u containers pas leegt wanneer zij (bijna) vol zitten. Om beter inzicht te krijgen in de juiste leegmomenten kunt u gebruikmaken van vulgraadmeting. Hoe vol de container is kunt u meten met sensoren, op basis van historisch vulgewicht of door het aantal trommelopeningen.

Sturing

Meer inzamelroutes op een dag

Op basis van vulgraaddata berekent, bepaalt en plant het routeoptimalisatiesysteem welke ondergrondse afvalcontainers er op een dag geleegd moeten worden en welke niet. Inzamelrondes zijn daardoor efficiënter en er zijn zo meer ondergrondse afvalcontainers op een dag te legen. Op deze manier optimaliseert u de inzameling van huishoudelijk afval in uw gemeente.

Reductie

Minder voertuigen voor een beter milieu

Door het bewuster inzetten van inzamelvoertuigen reduceert uw gemeente de af te leggen afstanden en daarmee de uitstoot van CO2. U bespaart op personeels-, brandstof- en onderhoudskosten, wat een duurzame vorm van bedrijfsvoering is die het milieu ten goede komt.

Meer weten? Neem contact met ons op: