Nederlands
English
Deutsch
Français
Switch van taal:
Nederlands
English
Deutch
Français

Service

Slimme dynamics, containermanagement en onderhoud

Schoon houdt schoon

Wanneer de afvalinzamelingslocaties schoon worden gehouden, dan blijft de omgeving ook schoner. Wij registreren al vele jaren onze servicewerkzaamheden bij onze relaties in ons containermanagementsysteem (CMS).
Door deze gegevens te registreren, te analyseren en te converteren naar een werkplan waarbij het preventief voorkomen van storingen centraal staat, zijn wij in staat een aanvullend en meer op de praktijk gericht onderhoudsplan te definiëren voor verschillende merken containersystemen.

Additionele werkzaamheden
Continue verbetering

Naast de standaard werkzaamheden en visuele inspecties ten behoeve van preventief onderhoud zoals die door opdrachtgever zijn benoemd, voeren wij ook additionele werkzaamheden en visuele inspecties uit.
Buiten de voorschriften van de fabrikant beschikt VConsyst over kennis van en ervaring met verschillende containersystemen van diverse producenten.

Wij beschikken over een eigen ontwikkelafdeling en nemen wij zitting in diverse overleginstanties aangaande containersystemen.
Op deze wijze volgen wij de nieuwste ontwikkelingen en verbeteringen op de voet. Deze ontwikkelingen en verbeteringen trachten wij altijd mee te nemen naar het onderhoud aan de bestaande systemen.

VConsyst Dynamics

VConsyst Dynamics is een modulair beheerplatform en een uniek concept in de markt. Het vormt de basis voor al onze oplossingen. Dit softwareplatform helpt u en uw teams op elk moment en op iedere plaats inzicht te krijgen in en sturing te geven aan het inzamelproces.