Nederlands
English
Deutsch
Français
Switch van taal:
Nederlands
English
Deutch
Français

Privacy Policy

In deze privacyverklaring verklaren VConsyst Participaties B.V, VConsyst B.V., VConsyst Metaalwerken B.V. en VConsyst Containerreiniging B.V. (hierna te noemen: “Wij” of “Ons”) welke Persoonsgegevens Wij van u verzamelen en Verwerken, indien u onderstaande diensten of producten van Ons afneemt of op andere wijze in contact komt met Ons. De in deze privacyverklaring met een hoofdletter aangeduide begrippen hebben de betekenis die daaraan wordt toegekend in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), tenzij anders aangegeven.


Diensten

Wij leveren de navolgende diensten (hierna te noemen: "Diensten"): - oplossingen voor sport en recreatie, zoals kassasytemen, leerlingvolgsystemen, toegangs-, opberg- en afsluitsystemen, software voor verhuren en reserveren - oplossingen voor inzamelprocessen, zoals ondergrondse containers, routeoptimalisatie, onderhoud en onderdelen, slimme containers, software voor inzicht in inzamelproces - metaaloplossingen voor het publieke domein, zoals leuningwerk en brugonderdelen, duurzame filtering, staalconstructies rond gemalen


Vastlegging, verkrijging en verwerking van Persoonsgegevens

Uw gebruik van onze Diensten kan met zich meebrengen dat u wordt gevraagd om Persoonsgegevens aan Ons te verstrekken. Ook als u op andere wijze in contact met ons komt kunnen Wij Persoonsgegevens van u Verwerken. Wanneer u wordt gevraagd om persoonlijke gegevens te verstrekken, kunt u dit weigeren. Voor zover onze opdrachtgever zelf de doelen en de middelen van de Verwerking van de Persoonsgegevens van haar klanten vaststelt, is onze opdrachtgever de Verwerkingsverantwoordelijke van deze persoonsgegevens. Indien u als opdrachtgever Persoonsgegevens aan Ons verstrekt, zullen Wij de Verwerkingsverantwoordelijke zijn van door u aan Ons verstrekte Persoonsgegevens. U verklaart dat deze gegevens correct zijn en u moet ons informeren over wijzigingen die optreden in deze gegevens. Wij kunnen als Verwerkingsverantwoordelijke de volgende door u aan Ons verstrekte Persoonsgegevens Verwerken: - naam - geslacht - zakelijk adres - zakelijk e-mailadres - zakelijk telefoonnummer Verder beheren wij als Verwerker Persoonsgegevens voor onze klanten. Als dit ook voor uw Persoonsgegevens van toepassing is, dan bent u over deze gegevensverwerkingen door onze klant geïnformeerd. Wij brengen deze gegevens onder bij ISO-27001 gecertificeerde organisaties en hebben daarover afspraken gemaakt met onze klanten. Verkrijging Persoonsgegevens door Ons uit externe bronnen In aanvulling op de gegevens die u zelf aan Ons verstrekt kunnen wij Persoonsgegevens Verwerken uit openbare bronnen, zoals het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.


Wij

Onze identiteit en contactgegevens:

  • Naam: VConsyst B.V.
  • Adres: Schering 31, 8281 JW Genemuiden
  • Postadres Postbus 88, 8280 AB te Genemuiden
  • Email: info@vconsyst.com
  • Telefoonnummer: 038- 3857057


Doeleinden van de verwerking

Wij verwerken Persoonsgegevens voor de volgende aangevinkte verwerkingsdoeleinden: - om de Diensten aan u te kunnen verlenen - om u te informeren over andere diensten en producten van Ons - om uw betalingen voor de levering van de Diensten te verwerken - om de Diensten te verbeteren en beter af te stemmen op de wensen van de gebruikers - om contact met u op te kunnen nemen naar aanleiding van een vraag die u via onze website hebt gesteld


Rechtsgrond(en) van de Verwerking

Wij verwerken uw Persoonsgegevens op basis van een of meer van de volgende rechtsgrond(en): - u hebt toestemming gegeven voor de Verwerking van uw Persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden, zoals het ontvangen van een nieuwsbrief - de Verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, of om op uw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen


Verstrekking van uw Persoonsgegevens aan Derden (indien van toepassing)

Wij kunnen uw Persoonsgegevens verstrekken aan de volgende ontvanger(s) of categorieën van ontvanger(s): - aan onze accountant en de Belastingdienst, om onze administratie te kunnen doen en te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen op het gebied van Belastingrecht - aan organisaties waar wij gegevensverwerkingen onder kunnen brengen


Termijn van opslag van Persoonsgegevens

Wij zullen uw Persoonsgegevens opslaan en Verwerken gedurende de daarvoor wettelijk vereiste en/of toegestane termijnen, bijvoorbeeld gedurende de fiscale bewaartermijn van 7 jaar. Indien en voor zover de wettelijk vereiste en/of toegestane termijnen zijn verstreken zullen Wij voor het bepalen van de periode gedurende welke Wij uw Persoonsgegevens opslaan en Verwerken de volgende criteria hanteren: - of de Persoonsgegevens nog langer noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening aan u; - hoe lang de Persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor het verlenen van service en afhandeling van eventuele klachten nadat onze Diensten zijn beëindigd, waarbij de verjaringstermijn waarbinnen een eventuele vordering door u op Ons vanwege de Diensten verjaart ook in aanmerking wordt genomen; - of een eventueel door u gegeven toestemming niet is ingetrokken en dus nog van kracht is; - of er een gerechtvaardigd belang is om de Persoonsgegevens te blijven bewaren.


Uw rechten

U hebt het recht Ons te verzoeken om inzage van en rectificatie of wissing van uw Persoonsgegevens of beperking van de u betreffende Verwerking, alsmede het recht tegen de Verwerking bezwaar te maken. Ook hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt uw verzoek tot uitoefening van een of meer van uw rechten sturen aan: VConsyst B.V. T.a.v. de heer mr. drs. P.J.M. Veuger Postbus 88 8280 AB Genemuiden E-mail: pveuger@vdenp.nl Wij zullen, indien wettelijk vereist of zo nodig na verificatie van uw identiteit, uw verzoek binnen de wettelijk voorgeschreven termijn behandelen en toetsen aan de voorwaarden en uitzonderingen van de AVG en de UAVG met betrekking tot het door u ingeroepen recht en u informeren of en, zo ja, hoe aan uw verzoek zal worden voldaan.


Intrekking Toestemming (indien van toepassing)

Als u Toestemming hebt gegeven voor de Verwerking van uw Persoonsgegevens, dan heeft u het recht deze Toestemming voor de verwerking van uw Persoonsgegevens te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de Verwerking op basis van uw Toestemming vóór de intrekking daarvan. U realiseert zich dat door intrekking van uw Toestemming, u in dat geval geen gebruik meer kunt maken van de Diensten.


Klachtrecht

Ondanks de zorgvuldigheid die Wij betrachten bij het Verwerken van uw Persoonsgegevens kan het zijn dat u niet tevreden bent over de wijze waarop Wij met uw Persoonsgegevens om zijn gegaan. In dat geval kunt u een klacht indienen bij onze organisatie, ter attentie van de volgende contactpersoon: De heer mr. drs. P.J.M. Veuger Postbus 88 8280 AB Genemuiden E-mail: pveuger@vdenp.nl Ook heeft het u recht over de Verwerking van uw Persoonsgegevens door Ons een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl). Het postadres is: Postbus 93374 2509 AJ Den Haag


Verplichting tot verstrekking

Wij moeten weten voor wie Wij onze Diensten verrichten. Daarom wordt u naar de Persoonsgegevens gevraagd. Als u de Persoonsgegevens niet verstrekt, dan kan het zijn dat u geen gebruik kunt maken van onze Diensten. Als u op andere wijze met ons in contact komt bent u niet verplicht om Persoonsgegevens aan Ons te verstrekken.


Geautomatiseerde besluitvorming

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering.


Derde landen

Wij delen uw Persoonsgegevens niet met partijen buiten de Europese Economische Ruimte, behalve de uitzondering die hierna bij het onderwerp "Cookies" wordt genoemd.


Cookies

Onze website maakt bij het aanbieden van de Diensten gebruik van functionele cookies, voor een goede werking van de website en een goede gebruikerservaring. Daarnaast maken wij gebruik van Google Analytics. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt te voldoen en zich te houden aan het Europees-Amerikaanse Privacy Shield-principe, zoals uiteengezet door het Amerikaanse ministerie van Handel met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonlijke gegevens uit landen in de Europese Unie en onderhevig aan handhaving door de Federal Trade Commission. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de Verwerking van eventuele Persoonsgegevens. Wij maken geen gebruik van tracking cookies. Indien wij wel besluiten om tracking cookies te gebruiken, dan wordt door ons vooraf daarvoor toestemming aan u gevraagd.


Facebook, LinkedIn, Twitter

Op diverse pagina’s op Onze website kunnen knoppen zijn opgenomen waarmee informatie van Ons kan worden gedeeld via de sociale netwerken Facebook, LinkedIn en Twitter. De knoppen waarmee de informatie kan worden gedeeld worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook, LinkedIn en Twitter zelf. Als u met een druk op de knop de informatie deelt wordt door het betreffende bedrijf een cookie geplaatst. Wij hebben daarop geen invloed. In de privacyverklaring van Facebook, LinkedIn en Twitter kunt u zien welke gegevens worden verzameld en hoe die gegevens worden gebruikt. Deze privacyverklaring is vastgesteld op: 24-5-2018 Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd.

De cookie instellingen zijn opgeslagen