Nederlands
English
Deutsch
Français
Switch van taal:
Nederlands
English
Deutch
Français

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn onderverdeeld in zes hoofdstukken, te weten: I. Algemene bepalingen, II. Bijzondere bepalingen betreffende dienstverlening, III. Bijzondere bepalingen gebruiksrechten (licentie) van programmatuur, IV. Bijzondere bepalingen opleidingen, V. Bijzondere bepalingen betreffende ontwikkeling van Programmatuur en VI. Bijzondere bepalingen betreffende Outdoor. In geval een bepaling in de hoofdstukken II t/m VI afwijkt van de betreffende bepaling uit het algemene deel, dan prevaleert de bepaling uit het specifiek toepasselijke hoofdstuk.

Download hier de algemene voorwaarden

I. Algemene bepalingen


Artikel 1 Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder: “Opdrachtgever”: een derde aan wie VConsyst een aanbieding heeft gedaan, of met wie VConsyst een overeenkomst heeft gesloten. “Intellectuele eigendomsrechten”: octrooirechten, auteursrechten, tekening- en modelrechten, merkrechten, handelsnaamrechten en alle eventuele andere intellectuele eigendomsrechten. “Producten”: apparatuur, programmatuur en alle zaken die door VConsyst in het verkeer worden gebracht, alsmede werken die de uitkomst van dienstverlening zijn. “Programmatuur”: computerprogrammatuur, bestaande uit een reeks instructies of databases in een voor een computer leesbare vorm, alsmede de eventueel daarbij behorende documentatie, alles met inbegrip van eventueel door VConsyst verstrekte vervolgversies of nieuwe versies.

Artikel 2 Aanbieding en overeenkomst

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, waarbij VConsyst producten en/of diensten van welke aard ook aan de opdrachtgever levert. Eventuele algemene voorwaarden, hoegenaamd ook, van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door VConsyst uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. Wordt in de aanbieding of overeenkomst verwezen naar een ontwerp of aanbieding van de opdrachtgever, dan wordt die verwijzing slechts geacht betrekking te hebben op de technische gegevens en niet op de eventueel daarin opgenomen bepalingen en/of algemene voorwaarden.
 2. De overeenkomst komt tot stand zodra de acceptatie van het aanbod van VConsyst door de opdrachtgever VConsyst heeft bereikt, hetgeen tevens aanvaarding van de onderhavige algemene voorwaarden inhoudt.
 3. Wijzigingen in de overeenkomst en afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts van kracht indien deze schriftelijk zijn overeengekomen en gelden slechts voor de desbetreffende overeenkomst.
 4. Indien VConsyst bij nabestellingen nieuwe tekeningen, berekeningen, modellen of gereedschappen e.d. moet maken, worden daarvoor kosten in rekening gebracht.
 5. VConsyst behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden te wijzigen, door middel van schriftelijke kennisgeving aan de opdrachtgever. De gewijzigde algemene voorwaarden zullen alsdan betrekking hebben op nadien tussen VConsyst en de opdrachtgever gesloten overeenkomsten.
 6. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.
 7. In catalogi, afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven e.d. vermelde gegevens zijn slechts bindend indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door partijen ondertekende overeenkomst of een door VConsyst ondertekende opdrachtbevestiging, dan wel een door Opdrachtgever schriftelijk goedgekeurde tekening.


Artikel 3 Prijzen

 1. Alle door VConsyst gehanteerde prijzen zijn exclusief omzetbelasting en andere overheidsheffingen en gelden voor levering af fabriek.
 2. De in de aanbieding genoemde prijzen en/of tarieven zijn gebaseerd op de datum van de aanbieding geldende inkoopprijzen, belastingen, heffingen, lonen, sociale lasten, materiaal- en grondstofprijzen en andere prijsbepalende factoren en zijn vrijblijvend.
 3. Indien een der prijsbepalende factoren een wijziging ondergaat voordat de overeenkomst is uitgevoerd is VConsyst gerechtigd de overeengekomen prijzen en/of tarieven door middel van een schriftelijke kennisgeving aan te passen.
 4. In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door de opdrachtgever te betalen periodiek vervallende bedragen, geldt dat VConsyst gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van ten minste drie maanden de geldende prijzen en/of tarieven aan te passen.
 5. Indien de opdrachtgever niet akkoord wenst te gaan met een door VConsyst kenbaar gemaakte aanpassing van prijzen en/of tarieven als bedoeld in artikel 3.3 of 3.4, is de opdrachtgever gerechtigd binnen zeven werkdagen na de in die artikelen bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de in de kennisgeving van VConsyst genoemde datum waarop de prijs- of tariefsaanpassing in werking zou treden, dan wel de overeenkomst te annuleren
 6. Voor leveringen met een waarde beneden € 75,00 is VConsyst gerechtigd € 10,00 administratiekosten te berekenen.
 7. Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen door VConsyst in overleg, al dan niet schriftelijk vastgelegd, met de opdrachtgever tijdens de uitvoering van de overeenkomst boven de in de overeenkomst of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde hoeveelheden wordt geleverd en/of aangebracht, dan wel boven de in de overeenkomst of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde werkzaamheden wordt gepresteerd.


Artikel 4 Betaling

 1. Voor zover schriftelijk geen afwijkende betalingsvoorwaarden zijn overeengekomen dienen alle betalingen te geschieden binnen dertig dagen na de factuurdatum. Als datum waarop de betaling is verricht, geldt de dag waarop VConsyst van haar bankrelatie de mededeling ontvangt dat haar rekening ten aanzien van het desbetreffende bedrag is gecrediteerd. Indien de opdrachtgever het verschuldigde niet tijdig betaalt zal de opdrachtgever van rechtswege in verzuim verkeren en over het openstaande bedrag een rente verschuldigd zijn van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als een gehele maand wordt beschouwd.
 2. Betaling dient plaats te vinden zonder enig beroep op korting, verrekening of opschorting.
 3. De opdrachtgever is gehouden bij niet tijdige betaling van het verschuldigde aan VConsyst de buitengerechtelijke incassokosten ter hoogte van 15% van het openstaande bedrag te betalen, zulks met een minimum van € 150,00, dan wel ter hoogte van de werkelijke incassokosten indien deze meer bedragen, alsmede alle gerechtelijke kosten.
 4. Betaling door middel van een Letter of Credit wordt eerst als zodanig erkend als de kennisgeving van bijschrijving op de rekening van VConsyst is ontvangen.
 5. VConsyst behoudt zich het recht voor om bij acceptatie van opdrachten een voorschot te vragen of, te harer keuze, om producten onder rembours te leveren.
 6. Indien er gerede twijfel bij VConsyst bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de opdrachtgever is VConsyst bevoegd de overeengekomen bezorging van producten uit te stellen, totdat de opdrachtgever zekerheid voor de betaling heeft verschaft. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de door VConsyst als gevolg van deze vertraagde aflevering te lijden schade.
 7. De kosten van emballage worden tegen kostprijs berekend. De emballage wordt niet teruggenomen. De noodzakelijkheid van het gebruik ervan staat ter beoordeling van VConsyst.


Artikel 5 Levering

 1. Door VConsyst opgegeven en gehanteerde leveringstermijnen geven streefdata aan en zijn naar beste weten vastgesteld op grond van gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan VConsyst bekend waren. Zij kunnen in geen geval als termijn bedoeld in art. 6:83 sub a BW worden beschouwd, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk door partijen is overeengekomen. VConsyst kan nimmer aansprakelijk gehouden worden voor de gevolgen van een overschrijding van de genoemde leveringstermijn.
 2. Overschrijding van de leveringstermijn geeft de opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te ontbinden. Ondanks een overschrijding van de leveringstermijn blijft de opdrachtgever onverkort gehouden zijn verplichtingen, waaronder betalingsverplichtingen, uit de overeenkomst na te komen.
 3. VConsyst is niet gebonden aan leveringstermijnen die vanwege omstandigheden, die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer nagekomen kunnen worden.
 4. Indien de uitvoering van de opdracht op verzoek van de opdrachtgever, of door het uitblijven van gegevens of instructies of andere voor rekening van de opdrachtgever komende redenen, wordt vertraagd, is de opdrachtgever desondanks verplicht de zaken af te nemen en voor de betaling van deze zaken zorg te dragen. VConsyst kan bepalen de zaken ten behoeve van de opdrachtgever op te slaan gedurende de periode dat de uitvoering van de overeenkomst is vertraagd. In dat geval worden de prijzen en/of tarieven verhoogd met alle extra kosten, waaronder renteverlies, die hierdoor voor VConsyst ontstaan.
 5. Het product geldt ten aanzien van de levertijd als geleverd wanneer het, indien keuring in het bedrijf van VConsyst is overeengekomen, voor keuring en in de overige gevallen wanneer het voor verzending gereed is, een en ander nadat de opdrachtgever daarvan schriftelijk in kennis is gesteld en onverminderd de verplichting van de opdrachtnemer tot nakoming van zijn eventuele montage-/installatieverplichtingen.


Artikel 6 Montage/installatie

 1. Indien door partijen is overeengekomen dat de VConsyst de montage/installatie van het te leveren product zal verzorgen, is de opdrachtgever jegens VConsyst verantwoordelijk voor de juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en/of voorwaarden, die noodzakelijk zijn voor de opstelling van het te monteren/installeren product en/of de juiste werking van het product in gemonteerde/geïnstalleerde staat. Dit geldt niet indien en voor zover die uitvoering door of in opdracht VConsyst wordt verricht volgens door of in opdracht van laatstgenoemde vervaardigde of verstrekte tekeningen en/of gegevens.
 2. Schade en kosten, die ontstaan doordat aan de in dit artikel gestelde voorwaarden niet of niet tijdig is voldaan, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 3. Met betrekking tot de montage-/installatietijd is artikel 5 van overeenkomstige toepassing.
 4. Onverminderd het bepaalde in lid 1 zorgt de opdrachtgever, indien door partijen is overeengekomen dat VConsyst de montage/installatie van het te leveren product zal verzorgen, er in ieder geval voor eigen rekening en risico voor dat:

4.1 de medewerkers van VConsyst, zodra zij op de plaats van montage/installatie zijn aangekomen, hun werkzaamheden kunnen aanvangen en blijven verrichten gedurende de normale werkuren en bovendien, indien VConsyst dit noodzakelijk acht, buiten de normale werkuren, mits zij dit tijdig aan de opdrachtgever heeft medegedeeld;
4.2 geschikte behuizing en alle krachtens overheidsregelingen, de overeenkomst en het gebruik vereiste voorzieningen voor de medewerkers van VConsyst aanwezig zijn;
4.3 de toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt zijn voor het benodigde transport;
4.4 de aangewezen plaats van opstelling geschikt is voor opslag en montage/installatie;
4.5 de nodige afsluitbare opslagplaatsen voor materiaal, gereedschap en andere zaken aanwezig zijn;
4.6 de nodige en gebruikelijke hulppersonen, hulpwerktuigen, hulp- en bedrijfsmaterialen (brandstoffen, oliën en vetten, poets- en ander klein materiaal, gas, water, elektriciteit, stoom, perslucht, verwarming, verlichting e.d. daaronder begrepen) en de voor het bedrijf van de opdrachtgever normale meet- en testapparatuur tijdig en kosteloos op de juiste plaats ter beschikking van VConsyst staan;
4.7 alle noodzakelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd en dat alle maatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd om in het kader van de montage/installatie aan de toepasselijke overheidsvoorschriften te voldoen;
4.8 bij aanvang van en tijdens de montage/installatie de toegezonden producten op de juiste plaats aanwezig zijn.

Artikel 7 Garantie

 1. De garantie die VConsyst verstrekt op de geleverde producten en diensten wordt in dit artikel bepaald, behoudens het in de hoofdstukken II e.v. bepaalde.
 2. Afwijkingen in kwaliteit en/of de hoedanigheid van de geleverde producten, welke uit technisch oogpunt niet te vermijden zijn, dan wel volgens algemeen handelsgebruik worden aanvaard of toelaatbaar geacht, leveren nimmer enige grond op voor, hetzij reclames, hetzij ontbinding van de betreffende overeenkomst.
 3. VConsyst staat niet in voor de geschiktheid van de producten voor het doel waarvoor de opdrachtgever deze producten bestemt, zelfs niet indien dit doel aan VConsyst is medegedeeld, tenzij VConsyst de geschiktheid voor de bestemde toepassing heeft kunnen beoordelen en schriftelijk heeft gegarandeerd.
 4. Met inachtneming van de in dit artikel genoemde beperkingen staat VConsyst in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde producten en de voor deze producten gebruikte materialen, een en ander in dier voege dat door VConsyst voor delen aan de geleverde producten, die gedurende een termijn van twaalf maanden na levering door onvoldoende constructie en/of ondeugdelijk materiaal defect raken, gratis nieuwe delen zullen worden geleverd, dan wel kosteloos zullen worden hersteld, zulks ter keuze van VConsyst, mits dit gebrek terstond en binnen de geldende termijn schriftelijk aan VConsyst ter kennis wordt gebracht.
 5. De betreffende delen dienen hiertoe franco aan het door VConsyst opgegeven adres te worden gezonden. Alle kosten van montage en demontage zijn voor de opdrachtgever.
 6. Gebreken ontstaan door normale slijtage, onoordeelkundige behandeling, onoordeelkundig of onjuist onderhoud, of gebreken die zich voordoen na reparaties of wijzigingen door de opdrachtgever zelf of door derden, vallen buiten de garantie.
 7. Ten aanzien van de door VConsyst van derden betrokken onderdelen wordt door VConsyst geen verderstrekkende garantie gegeven dan de garantie die de leverancier van deze onderdelen aan VConsyst heeft verstrekt.
 8. VConsyst verleent op gebruikte onderdelen of materiaal geen garantie, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 9. De garantie strekt zich niet verder uit dan herstel van het gebrek, c.q. het gratis leveren van nieuwe onderdelen. VConsyst is dan ook nimmer aansprakelijk voor enige andere door de opdrachtgever geleden schade.
 10. Indien bij reparaties onderdelen worden vervangen, worden de vervangen onderdelen eigendom van VConsyst.
 11. Het beweerdelijk niet nakomen door VConsyst van haar garantieverplichtingen ontslaat de opdrachtgever niet van de verplichtingen die voor hem voortvloeien uit enige met VConsyst gesloten overeenkomst.


Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle aan de opdrachtgever geleverde producten blijven eigendom van VConsyst, totdat alle bedragen die de opdrachtgever verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren producten, of verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede alle kosten die de opdrachtgever aan VConsyst verschuldigd mocht zijn, waaronder begrepen rente en incassokosten, aan VConsyst zijn voldaan.
 2. Rechten worden aan de opdrachtgever steeds verleend of, in het voorkomend geval, overgedragen onder de voorwaarde dat de opdrachtgever de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.
 3. De opdrachtgever is gehouden VConsyst onverwijld op de hoogte te stellen van (buiten)gerechtelijke maatregelen van derden, verband houdende met de producten die ingevolge dit artikel eigendom van VConsyst zijn.


Artikel 9 Installatie en acceptatie/keuring

 1. In alle gevallen zal de opdrachtgever vóór aflevering van de producten een passende, zonder hindernissen bereikbare en schone installatieplaats met alle noodzakelijke faciliteiten, zoals bekabeling en telecommunicatiefaciliteiten, ter beschikking stellen.
 2. De producten worden geacht door de opdrachtgever te zijn aanvaard op de datum van installatie of op de eerste dag volgend op de afleveringsdatum, indien de opdrachtgever de apparatuur zelf zal installeren of door een derde laat installeren of nalatig is met het voldoen aan de hiervoor in het vorige lid van dit artikel vermelde verplichtingen.
 3. De opdrachtgever zal het product keuren binnen uiterlijk 14 dagen na de levering als bedoeld in artikel 5 lid 5, respectievelijk -indien montage/installatie is overeengekomen- binnen uiterlijk 14 dagen na de montage/installatie. Indien deze termijn zonder schriftelijke en gespecificeerde melding van gegronde klachten is verstreken wordt het product geacht te zijn geaccepteerd.
 4. Indien overnametests zijn overeengekomen zal de opdrachtgever na de levering als bedoeld in artikel 5 lid 5 of, indien montage/installatie is overeengekomen, na de montage/installatie VConsyst in de gelegenheid stellen de nodige voorbereidende tests uit te voeren en die verbeteringen en veranderingen aan te brengen, die VConsyst nodig acht. De overnametests zullen onverwijld na het verzoek van VConsyst daartoe in aanwezigheid van de opdrachtgever worden uitgevoerd. Indien de overnametests zonder gespecificeerde en gegronde klacht zijn uitgevoerd, alsmede indien de opdrachtgever niet aan zijn voornoemde verplichtingen voldoet wordt het product geacht te zijn geaccepteerd.
 5. De opdrachtgever stelt voor de overnametests en daarmee verband houdende tests de benodigde faciliteiten, waaronder die als bedoeld in artikel 6 lid 2 sub f., en representatieve monsters van eventuele te bewerken of verwerken materialen in voldoende mate, tijdig en kosteloos op de juiste plaats ter beschikking van VConsyst, opdat de door partijen voorziene gebruiksomstandigheden voor het product zo veel mogelijk kunnen worden nagebootst. Indien de opdrachtgever hieraan niet voldoet is lid 4 van dit artikel, laatste zin, van toepassing.
 6. In geval van geringe tekortkomingen, met name die welke het voorziene gebruik van het product niet of nauwelijks beïnvloeden, zal het product ongeacht deze tekortkomingen worden geacht te zijn geaccepteerd. VConsyst zal de tekortkomingen alsnog zo spoedig mogelijk verhelpen.
 7. Onverminderd de garantieverplichtingen van VConsyst zal de acceptatie volgens de voorgaande leden elke vordering van de opdrachtgever ter zake van een tekortkoming in de prestatie van VConsyst uitsluiten.


Artikel 10 Onderhoud/support apparatuur

 1. Indien voor de apparatuur of andere producten een onderhoud- ofwel supportovereenkomst is gesloten, zal de opdrachtgever volgens de gebruikte procedures van VConsyst in de producten geconstateerde gebreken aan VConsyst melden. Melding dient te geschieden door een terzake deskundige medewerker van opdrachtgever. Na ontvangst van de melding zal VConsyst naar beste vermogen eventuele gebreken in de producten herstellen.
 2. VConsyst kan de kosten van herstel tegen haar alsdan geldende tarieven in rekening brengen ingeval van gebruiksfouten van de opdrachtgever of andere aan opdrachtgever toe te rekenen oorzaken of indien de producten door andere dan VConsyst zijn gewijzigd of worden onderhouden.
 3. De levering van verbruiksmaterialen valt niet onder het onderhoud/support.
 4. Opzegging van de onderhoud- ofwel supportovereenkomst dient per aangetekende post te geschieden, met inachtneming van een opzeggingstermijn van drie maanden.


Artikel 11 Vertrouwelijke informatie

 1. Partijen verplichten zich over en weer tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie van de andere partij. Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen, teneinde deze verplichting zo goed mogelijk na te komen. Informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd, indien deze door een der partijen als zodanig wordt aangemerkt.
 2. De opdrachtgever is ermee bekend dat programmatuur vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van VConsyst of haar licentiegever bevat. Hij verplicht zich de inhoud daarvan geheim te houden voor derden.


Artikel 12 Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten op de door VConsyst geleverde of ter beschikking gestelde producten of andere zaken berusten uitsluitend bij VConsyst of haar toeleveranciers of licentiegevers, behoudens indien en voor zover in een door VConsyst en de opdrachtgever ondertekend stuk anders is overeengekomen.
 2. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om enige aanduiding omtrent intellectuele eigendomsrechten uit de producten te verwijderen, te wijzigen of onherkenbaar te maken.
 3. Het is VConsyst toegestaan om technische maatregelen te nemen en te onderhouden ter bescherming van de door haar geleverde producten.
 4. VConsyst vrijwaart de opdrachtgever voor iedere aanspraak van derden terzake inbreuk op intellectuele eigendomsrechten op door VConsyst geleverde of ter beschikking gestelde producten, indien deze door of in opdracht van VConsyst zijn ontwikkeld of tot stand gebracht.
 5. De onder lid 4 van dit artikel genoemde verplichting van VConsyst geldt onder de voorwaarde dat de opdrachtgever VConsyst onverwijld schriftelijk in kennis stelt van de aanspraak en zich onthoudt van het voeren van enig verweer of het innemen van enig standpunt in deze, behoudens voor zover VConsyst daartoe een beroep op de opdrachtgever doet.
 6. Indien door VConsyst geleverde producten onderwerp worden van de in dit artikel genoemde aanspraken van derden kan VConsyst voor haar rekening en naar haar oordeel, hetzij voor opdrachtgever het recht verkrijgen het gebruik van de desbetreffende producten voort te zetten, hetzij de betreffende producten te vervangen of zodanig wijzigen dat de inbreuk wordt beëindigd, hetzij de betreffende producten terugnemen en opdrachtgever crediteren voor de door hem daarvoor aan VConsyst betaalde prijs, onder aftrek van een lineaire afschrijving van 20% per jaar. Vervanging of wijziging van de producten als hier bedoeld, dient een gelijkwaardige functionaliteit van de producten te waarborgen.
 7. De in dit artikel vermelde verplichtingen van VConsyst gelden niet indien de aanspraken of inbreuken het gevolg zijn van koppeling met of gebruik van producten die niet door VConsyst zijn ontwikkeld of ter beschikking gesteld, of het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik door de opdrachtgever. Voorts gelden de verplichtingen niet indien de aanspraken of inbreuken te wijten zijn aan door de opdrachtgever ter beschikking gestelde werken of informatie. In deze gevallen is de opdrachtgever jegens VConsyst mutatis mutandis gehouden tot hetgeen in dit artikel is bepaald. Het bepaalde van artikel 15 van deze algemene voorwaarden is onverminderd van toepassing.
 8. De opdrachtgever is slechts bevoegd om zijn eigen handelsmerk op de verpakking van de producten aan te brengen, indien VConsyst hiertoe schriftelijk toestemming heeft verleend. Het handelsmerk mag nimmer de zichtbaarheid van het door VConsyst aangebrachte merk beperken.
 9. In geval van overtreding van lid 1 van dit artikel is de opdrachtgever een direct opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete verschuldigd van € 50.000,00 per overtreding, te vermeerderen met € 500,00 per dag, of gedeelte daarvan, dat de overtreding voortduurt. Deze boete laat het recht van VConsyst op nakoming en/of schadevergoeding onverlet.


Artikel 13 Medewerking opdrachtgever

 1. Vanwege de noodzaak van medewerking van de opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst door VConsyst, zal de opdrachtgever steeds tijdig alle nuttige en noodzakelijke informatie verschaffen, die juist en volledig dient te zijn.
 2. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het juiste gebruik en de juiste toepassing van de producten en diensten van VConsyst, zoals in de geleverde handleidingen is beschreven, de invoering in zijn organisatie van de daarvoor noodzakelijke procedures, alsmede voor het beveiligen van gegevens, zoals het dagelijks maken van backup kopieën van databestanden.
 3. Indien is overeengekomen dat de opdrachtgever apparatuur, materialen of gegevens op informatiedragers ter beschikking zal stellen, dan dienen deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijke specificaties.
 4. Voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke informatie van de opdrachtgever niet, niet tijdig, of niet conform afspraken ter beschikking van VConsyst is, of indien de plaats waar VConsyst producten dient af te leveren, respectievelijk diensten dient te verlenen, niet conform de afspraken ter beschikking van VConsyst is, of indien de opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen jegens VConsyst voldoet, kan dit tot opschorting van de nakoming van de verplichtingen van VConsyst leiden en kunnen extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven van VConsyst aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 5. In geval medewerkers van VConsyst ten kantore van de opdrachtgever werkzaamheden verrichten zal de opdrachtgever kosteloos voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten, zoals (indien van toepassing) een werkruimte met telefoon, datacommunicatiefaciliteiten e.d., zorgdragen.


Artikel 14 Reclames

 1. Reclames betreffende door VConsyst verzonden facturen dienen binnen veertien dagen na dagtekening van de betreffende factuur schriftelijk bij VConsyst te zijn ingediend. Reclames ten aanzien van reeds verwerkte producten zijn niet mogelijk.
 2. Indien de producten afgehaald zijn aan het magazijn van VConsyst, dan worden deze geacht te zijn geïnspecteerd en worden geen reclames hierop aangenomen.
 3. Reclames schorten de betalingsverplichting(en) van de opdrachtgever niet op.


Artikel 15 Aansprakelijkheid

 1. In geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is VConsyst, na een sommatie tot nakoming door de opdrachtgever, slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding van de waarde van de achtergebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van VConsyst voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
 2. VConsyst is voorts in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade, schade wegens overschrijding van leveringstermijnen, al dan niet het gevolg van gewijzigde omstandigheden, alsmede schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking of informatie van de opdrachtgever.
 3. In geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen door VConsyst, zal de schadevergoeding in geen geval meer bedragen dan 50% van de op grond van de betreffende overeenkomst door VConsyst aan de opdrachtgever gefactureerde en factureerbare bedragen (exclusief BTW). Indien er sprake is van een overeenkomst voor bepaalde tijd, zal schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming in geen geval meer bedragen dan de prijs en/of het tarief (exclusief BTW) bedongen bij de betreffende overeenkomst voor de prestaties van VConsyst in de periode van zes maanden voorafgaande aan het verzuim van VConsyst.
 4. In geval van een onrechtmatige daad van VConsyst of van haar werknemers of ondergeschikten waarvoor VConsyst rechtens aansprakelijk gehouden kan worden, is VConsyst slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade door dood of lichamelijk letsel en van andere schade, voor zover ontstaan door opzet of grove schuld. In deze gevallen zal de schadevergoeding in geen geval meer bedragen dan € 2.500.000,00 per schade toebrengende gebeurtenis.
 5. Aansprakelijkheid van VConsyst voor schade wegens onrechtmatige daad anders dan bedoeld in het vorige lid van dit artikel wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Indien en voor zover op deze uitsluiting geen beroep kan worden gedaan, dan zal de schadevergoeding per gebeurtenis waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis in geen geval meer bedragen dan € 2.500.000,00 per schade toebrengende gebeurtenis.
 6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de opdrachtgever de schade onverwijld, doch uiterlijk binnen veertien dagen na het ontstaan daarvan middels aangetekend schrijven aan VConsyst heeft gemeld.
 7. De opdrachtgever vrijwaart VConsyst voor alle schade die VConsyst mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden, werknemers van de opdrachtgever daaronder begrepen, die verband houden met de door VConsyst aan de opdrachtgever geleverde producten of diensten.
 8. Indien bij computerservice of andere dienstverlening door VConsyst gebruik wordt gemaakt van telecommunicatiefaciliteiten, zijn partijen ieder voor zich verantwoordelijk voor de juiste keuze en tijdige beschikbaarheid ervan aan hun zijde. VConsyst is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens of verwerkingsresultaten gedurende de verzending van gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.


Artikel 16 Montage

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn de montage- en opstellingswerkzaamheden niet in de overeenkomst vervat en komen deze voor rekening van de opdrachtgever. Ingeval VConsyst zich tot de montage heeft verplicht, beperkt deze zich tot de door VConsyst geleverde producten.
 2. De opdrachtgever dient te zorgen voor de voor de montage noodzakelijke hulpkrachten, brandstof, smeerstoffen, elektrische energie, water, enz.
 3. Reparaties aan bestaand oud materiaal vloeien, tenzij anders is overeengekomen, niet voort uit aanvaarde verplichtingen tot montage of opstelling.
 4. Het buiten schuld van VConsyst vertraagd raken van de montage of anderszins ontstaan van kosten veroorzakende omstandigheden, blijft voor rekening van de opdrachtgever.
 5. Voor rekening van de opdrachtgever zijn alle eventuele extra kosten en wel in het bijzonder de kosten van geschikte, afsluitbare opslagplaatsen, de kosten van alle veiligheids- en voorzorgsmaatregelen en handhaving van die maatregelen, de kosten van het in- en uitladen en het vervoer van de in de overeenkomst begrepen goederen, reiskosten en kosten van levensonderhoud en verblijf van personeel ingezet door of via VConsyst, kosten ontstaan doordat de montage niet in de gewone daguren kan geschieden, dan wel door een vertraging die toegerekend dient te worden aan de opdrachtgever.


Artikel 17 Risico van de gekochte producten

 1. Alle producten reizen vanaf het moment van verzending voor rekening en risico van de opdrachtgever. Ook indien de zending vrachtvrij geschiedt draagt de opdrachtgever het risico voor alle directe en indirecte schade die aan of door deze producten mochten ontstaan. De opdrachtgever dient zich tegen dit risico behoorlijk te verzekeren.
 2. Indien de opdrachtgever om welke reden dan ook niet in staat is om de producten in ontvangst te nemen, zal VConsyst de producten (doen) opslaan. De kosten van deze opslag zullen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 3. Opslag die plaats vindt op voorafgaand verzoek van de opdrachtgever, zal geschieden tegen een bij VConsyst gebruikelijk opslagtarief.


Artikel 18 Ondergeschikten
Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikten, dan wel personeel van VConsyst binden haar niet, behoudens voor zover deze VConsyst schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 19 Ontbinding

 1. De overeenkomst kan, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, uitsluitend worden beëindigd door ontbinding en zulks uitsluitend indien de andere partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst en deze een redelijke termijn om alsnog tot nakoming over te gaan heeft laten verstrijken. De ontbinding dient te geschieden bij aangetekende brief aan de andere partij. Rechterlijke tussenkomst is niet vereist.
 2. Indien op het moment van ontbinding reeds prestaties zijn verricht, geldt de ontbinding uitsluitend voor dat gedeelte, dat nog niet is uitgevoerd. Bedragen die VConsyst vóór de ontbinding heeft gefactureerd, dan wel had kunnen factureren in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van ontbinding terstond opeisbaar.
 3. Onverminderd het hieromtrent in het voorgaande gestelde behoudt VConsyst zich het recht voor de lopende overeenkomsten tussen VConsyst en de opdrachtgever als ontbonden te beschouwen, ongeacht of aan de overeenkomst(en) reeds geheel of gedeeltelijk uitvoering is gegeven, en wel zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, in surséance van betaling geraakt, de wettelijke schuldsanering van toepassing wordt verklaard, of door beslaglegging, onder curatelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest, tenzij afdoende zekerheid wordt gesteld voor betaling van alle door de opdrachtgever aan VConsyst verschuldigde sommen.


Artikel 20 Overmacht

 1. VConsyst is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting, indien zij daartoe is verhinderd door een omstandigheid, die niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Als zodanige omstandigheden worden aangemerkt: vertraging bij aanlevering door toeleveranciers; werkstaking bij VConsyst, schaarste van waren, staking of vertraging van vervoerders; ziekte van personeel van of ingezet door VConsyst.
 2. Als door overmacht de uitvoering van (een gedeelte van) een overeenkomst meer dan drie maanden is vertraagd, hebben zowel VConsyst als de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder dat hieruit recht op schadevergoeding voortvloeit, echter de opdrachtgever is verplicht tot betaling van de koopprijs voor reeds geleverde producten.


Artikel 21 Non-concurrentie
In geval VConsyst krachtens de overeenkomst met de opdrachtgever werknemers van VConsyst aan de opdrachtgever ter beschikking stelt of programmatuur voor de opdrachtgever ontwikkelt, dan zal de opdrachtgever gedurende zes maanden na beëindiging van de betreffende overeenkomst, geen werknemers van VConsyst die bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn geweest, in dienst nemen, of anders zonder tussenkomst van VConsyst werkzaamheden voor zich laten verrichten.

Artikel 22 Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op alle geschillen die deze algemene voorwaarden of de tussen VConsyst en de opdrachtgever gesloten overeenkomsten betreffen, is Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen zullen, ter keuze van VConsyst, worden beslist door de bevoegde rechter in het arrondissement Overijssel, dan wel overeenkomstig het arbitragereglement van de Stichting geschillenoplossing automatisering, gevestigd te Den Haag. In dit laatste geval is tevens van toepassing het minitrial-reglement van deze stichting.


II Bijzondere bepalingen betreffende dienstverlening

De in dit hoofdstuk vermelde bepalingen zijn van toepassing, indien VConsyst diensten aan de opdrachtgever verleent en laten de in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen die betrekking hebben op specifieke met name genoemde werkzaamheden onverlet.

Artikel 23 Uitvoering dienstverlening

 1. VConsyst zal de dienstverlening met zorg uitvoeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met de opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures.
 2. Indien is overeengekomen dat de dienstverlening in fasen zal plaatsvinden, dan kan VConsyst de aanvang van de diensten die tot een volgende fase behoren, uitstellen totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.


Artikel 24 Wijzigingen en meerwerk

 1. De opdrachtgever aanvaardt dat, indien partijen overeenkomen dat de te leveren diensten worden uitgebreid of gewijzigd, het tijdstip van voltooiing van de dienstverlening daardoor kan worden beïnvloed. VConsyst zal de opdrachtgever daaromtrent zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
 2. Indien voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken, dan zal VConsyst de opdrachtgever tevoren inlichten indien een uitbreiding of wijziging als hiervoor bedoeld, tot gevolg heeft dat de overeengekomen prijs wordt beïnvloed.


III Bijzondere bepalingen gebruiksrechten (licentie) van programmatuur.

De in dit hoofdstuk III vermelde bepalingen zijn, naast de algemene bepalingen, van toepassing op alle door VConsyst aan de opdrachtgever ter beschikking gestelde programmatuur, die niet geheel in opdracht en ten behoeve van de opdrachtgever is ontwikkeld.

Artikel 25 Gebruiksrecht/licentie

 1. VConsyst verleent de opdrachtgever het niet-exclusieve recht tot het gebruik van de programmatuur. De programmatuur wordt geen eigendom van de opdrachtgever.
 2. De programmatuur mag door opdrachtgever uitsluitend in zijn eigen bedrijf of organisatie worden gebruikt op de ene verwerkingseenheid en/of voor een bepaald aantal of soort gebruikers of aansluitingen waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt. Indien het gebruiksrecht geldt voor een bepaalde verwerkingseenheid, is het navolgende van toepassing: bij gebreke van een overeenkomst daaromtrent geldt de verwerkingseenheid van opdrachtgever waarop de programmatuur voor het eerst is gebruikt, als verwerkingseenheid waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt; bij eventuele storing kan de programmatuur tijdelijk, voor de duur van de storing, op een andere verwerkingseenheid worden gebruikt.
 3. Tenzij VConsyst afwijkende bepalingen stelt, is het opdrachtgever voor beveiligingsdoeleinden toegestaan maximaal twee kopieën te maken van de programmatuur. Deze kopieën mogen door opdrachtgever uitsluitend worden gebruikt ter vervanging van het onbruikbaar geworden originele materiaal en dienen steeds te zijn voorzien van dezelfde labels en indicaties als het oorspronkelijke materiaal.
 4. Het gebruiksrecht is zonder schriftelijke toestemming van VConsyst niet aan derden overdraagbaar. Het is opdrachtgever niet toegestaan de programmatuur te verkopen, verhuren, vervreemden of in zekerheid over te dragen, of op welke wijze dan ook ter beschikking van enige derde te stellen. Opdrachtgever zal de programmatuur niet wijzigen, aan derden in gebruik afstaan of ten behoeve van derden gebruiken. De broncode van de programmatuur wordt aan opdrachtgever niet ter beschikking gesteld.
 5. Het is opdrachtgever niet toegestaan de programmatuur geheel of gedeeltelijk terug te assembleren ("revers assemble"). Terug te compileren ("revers compile") of anderszins tot de broncode te herleiden ("revers engineering").


Artikel 26 Garantie
Gedurende een periode van zes maanden na terbeschikkingstelling zal VConsyst naar beste vermogen eventuele gebreken herstellen indien de programmatuur niet aan de schriftelijk vastgelegde specificaties voldoet. Uitsluitend indien er een onderhouds- ofwel supportovereenkomst ter zake van de programmatuur met VConsyst is gesloten of indien er sprake is van een gebruiksvergoeding aan VConsyst waarbij het onderhoud/support is inbegrepen, zal dergelijk herstel met inachtneming van het in de betreffende overeenkomst bepaalde gratis worden uitgevoerd. VConsyst kan de kosten van herstel in rekening brengen in geval van gebruiksfouten van opdrachtgever of van ander niet aan VConsyst toe te rekenen oorzaken. Herstel van eventueel verminkte of verloren gegane gegevens valt niet onder de garantie. De garantie is niet van toepassing indien de programmatuur door anderen dan VConsyst zonder haar voorafgaande schriftelijke toestemming is gewijzigd.

Artikel 27 Onderhoud/support van programmatuur

 1. Indien voor de programmatuur een onderhouds- ofwel supportovereenkomst is gesloten, dan zal de opdrachtgever overeenkomstig de gebruikelijke procedures van VConsyst in de programmatuur geconstateerde gebreken aan VConsyst melden. Na ontvangst van de melding zal VConsyst binnen de in de overeenkomst genoemde werktijdentabellen naar beste vermogen eventuele gebreken herstellen indien de programmatuur niet aan de schriftelijke specificaties voldoet.
 2. VConsyst kan de kosten van herstel tegen haar alsdan geldende tarieven in rekening brengen in geval van gebruiksfouten van de opdrachtgever of van andere aan de opdrachtgever toe te rekenen oorzaken of indien de programmatuur door anderen dan VConsyst is gewijzigd of wordt onderhouden.
 3. Herstel van eventueel verminkte of verloren gegane gegevens valt niet onder het onderhoud/support.
 4. Indien een onderhouds- ofwel supportovereenkomst is gesloten, zal VConsyst bij het beschikbaar komen van vervolgversies of nieuwe versies van de programmatuur deze aan de opdrachtgever ter beschikking stellen. Drie maanden na het beschikbaar komen van een vervolgversie of nieuwe versie is VConsyst niet meer verplicht tot het herstellen van eventuele gebreken in de oude versie. Voor het ter beschikking stellen van een versie met nieuwe mogelijkheden en functies kan VConsyst een additionele vergoeding vragen.
 5. Opzegging van de onderhoud- ofwel supportovereenkomst dient uitsluitend schriftelijk plaats te vinden, met inachtneming van een opzeggingstermijn van drie maanden.


Artikel 28 Programmatuur van toeleverancier
Indien een toeleverancier van VConsyst het recht tot het gebruik van programmatuur slechts verleent overeenkomstig de bepalingen van zijn gebruiks- of licentieovereenkomst of indien het onderhoud/support wordt uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen van de onderhouds- ofwel support-overeenkomst van de toeleverancier, zijn de bepalingen van die overeenkomsten van toepassing met terzijdestelling van het bepaalde in de artikelen 26 tot en met 28 van dit hoofdstuk III. De opdrachtgever aanvaardt de genoemde bedragen in de overeenkomsten van toeleveranciers en VConsyst zal de opdrachtgever op diens verzoek informeren over de inhoud daarvan.

IV Bijzondere bepalingen opleidingen.

De in dit hoofdstuk IV vermelde bepalingen zijn, naast de algemene bepalingen, van toepassing indien VConsyst opleidingen, cursussen of trainingen (hierna gezamenlijk te noemen "de cursussen") aan de opdrachtgever geeft.

Artikel 29 Locatie

 1. In principe worden de cursussen ten kantore van VConsyst verzorgd. Aanmeldingen voor cursussen worden achteraf schriftelijk door VConsyst aan de opdrachtgever bevestigd. Zulk een schriftelijke bevestiging kan door middel van een factuur aan de opdrachtgever plaatsvinden.
 2. Op verzoek van de opdrachtgever worden cursussen ten kantore van de opdrachtgever verzorgd. De meerkosten hiervan kunnen door VConsyst aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.


V Bijzondere bepalingen betreffende ontwikkeling van programmatuur.

De in dit hoofdstuk vermelde bepalingen zijn, naast de algemene bepalingen, van toepassing indien VConsyst in opdracht van de opdrachtgever programmatuur ontwikkelt.

Artikel 30 Ontwikkeling van programmatuur

 1. Partijen zullen schriftelijk specificeren welke programmatuur ontwikkeld zal worden en op welke wijze dit zal geschieden. VConsyst zal de programmatuurontwikkeling met zorg uitvoeren op basis van de schriftelijke door de opdrachtgever te verstrekken gegevens, voor de juistheid en volledigheid waarvan de opdrachtgever instaat.
 2. Indien de programmatuurontwikkeling in fasen plaatsvindt, kan VConsyst de aanvang van de werkzaamheden die tot een volgende fase behoren uitstellen totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 3. Tenzij tussen partijen schriftelijk anders is overeengekomen, verkrijgt de opdrachtgever het niet-exclusieve recht tot het gebruik van de programmatuur conform de licentie. Uitsluitend indien dit schriftelijk is overeengekomen, wordt de broncode van de programmatuur aan de opdrachtgever ter beschikking gesteld en is de opdrachtgever gerechtigd in de programmatuur wijzigingen aan te brengen. VConsyst en de opdrachtgever kunnen overeenkomen dat de broncode van de programmatuur ten behoeve van de opdrachtgever op diens kosten aan een onafhankelijke derde in bewaring wordt gegeven ("escrow"), teneinde de opdrachtgever, in geval van nader te omschrijven calamiteiten, in staat te stellen de broncode voor eigen gebruik aan te wenden.


Artikel 31 Gebruik van de programmatuur
De opdrachtgever is gehouden ervoor zorg te dragen dat de door VConsyst geleverde programmatuur ongehinderd kan functioneren. De gevolgen van interferentie met andere programmatuur zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 32 Wijzigingen en meerwerk

 1. De opdrachtgever aanvaardt dat, indien partijen overeenkomen dat de te verrichten werkzaamheden worden uitgebreid of gewijzigd, het tijdstip van de voltooiing van de werkzaamheden daardoor kan worden beïnvloed. VConsyst zal de opdrachtgever daaromtrent zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
 2. Indien voor de werkzaamheden een vaste prijs is afgesproken, dan zal VConsyst de opdrachtgever tevoren inlichten indien een uitbreiding of wijziging als in het vorige lid van dit artikel bedoeld tot gevolg heeft dat de overeengekomen prijs wordt beïnvloed.


Artikel 33 Oplevering en acceptatie

 1. VConsyst zal de te ontwikkelen programmatuur aan de opdrachtgever conform de schriftelijke specificaties afleveren en, indien dit is overeengekomen, opleveren. De oplevering is voltooid na installatie van de programmatuur bij de opdrachtgever en de programmatuur volgens VConsyst voldoet aan de specificaties. Indien geen acceptatieprocedure is overeengekomen, dan wordt de programmatuur geacht te zijn aanvaard na oplevering.
 2. Indien een acceptatieprocedure is overeengekomen, dan heeft de opdrachtgever het recht de programmatuur gedurende dertig dagen na oplevering te testen, tenzij in de overeenkomst een andere termijn wordt genoemd. Het testen zal plaatsvinden aan de hand van een van tevoren door de opdrachtgever opgestelde en aan VConsyst ter beschikking gestelde testset. Deze testset dient alle benodigde bestandsgegevens, mutaties en de vooraf bepaalde computeroutput te bevatten.
 3. Gedurende de testperiode is het de opdrachtgever niet toegestaan de programmatuur voor productieve doeleinden te gebruiken. De opdrachtgever is verplicht VConsyst onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen van zulk productief gebruik voor afloop van de testperiode.
 4. Indien een acceptatieprocedure is overeengekomen dan wordt de programmatuur geacht te zijn aanvaard na het succesvol uitvoeren van de acceptatie-test, of na afloop van de overeengekomen acceptatietermijn (testperiode), indien de opdrachtgever VConsyst niet schriftelijk over de gebreken heeft geïnformeerd conform het hierna bepaalde, of na het herstel van de genoemde gebreken, of in geval dat en per het moment waarop de opdrachtgever de programmatuur voor productieve doeleinden in gebruik neemt.
 5. Indien bij het uitvoeren van de acceptatietest blijkt dat in de programmatuur voorkomende gebreken de voortgang van de acceptatietest belemmeren, dan zal de opdrachtgever VConsyst hierover schriftelijk en gedetailleerd informeren, in welk geval de testperiode onderbroken wordt totdat de programmatuur zodanig is aangepast dat die belemmering is opgeheven.
 6. Indien bij het uitvoeren van de acceptatietest blijkt dat de programmatuur gebreken vertoont en niet aan de schriftelijk overeengekomen specificaties voldoet, dan zal de opdrachtgever VConsyst onmiddellijk na afloop van de testperiode in een schriftelijk en gedetailleerd acceptatieverslag over de gebreken informeren. VConsyst zal in dat geval de gemelde gebreken binnen een redelijke termijn herstellen.
 7. Indien de programmatuur in fasen wordt opgeleverd en getest, dan laat de afkeuring (niet-acceptatie) van een bepaalde fase, de goedkeuring (acceptatie) van een eerdere dan wel latere fase onverlet.


Artikel 34 Garantie
Gedurende een periode van drie maanden na aanvaarding van de programmatuur zal VConsyst naar beste vermogen eventuele gebreken herstellen indien de programmatuur niet aan de schriftelijk overeengekomen specificaties voldoet. Uitsluitend indien de programmatuur voor een vaste prijs is ontwikkeld, zal dergelijk herstel gratis worden uitgevoerd, tenzij er sprake is van gebruiksfouten van de opdrachtgever, of van andere niet aan VConsyst toe te rekenen oorzaken, of indien de gebreken bij het uitvoeren van de acceptatietest hadden kunnen worden vastgesteld. Herstel van eventueel verminkte of verloren gegane gegevens valt niet onder de garantie. De garantie is niet van toepassing indien de programmatuur door anderen dan VConsyst zonder haar voorafgaande schriftelijke toestemming is gewijzigd. Na afloop van de hiervoor vermelde garantieperiode is VConsyst slechts gehouden eventuele gebreken te herstellen indien en voor zover de opdrachtgever terzake deze programmatuur met VConsyst een onderhouds- ofwel support-overeenkomst heeft gesloten en die overeenkomst dergelijk herstel omvat. Alsdan is tevens het bepaalde in artikel 27 van de algemene bepalingen gebruiksrechten (licentie) van programmatuur van toepassing.